Informujemy, że z dniem 2019.04.27 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” opublikowane w Dz.U. 2019 poz. 759.

Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów” z dnia 13 kwietnia 2017 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” (Dz.U. 2017 poz. 969). 

Terminy zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zmienia terminy zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności, w sposób następujący:

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności
do dnia 26.04.2019 włącznie

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności
po dniu 26.04.2019

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności do dnia 26.04.2019 włącznie, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po trzech latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności. 


Dla wag nieautomatycznych, które zostały poddane Ocenie Zgodności do momentu wejścia w życie w/wym.
Rozporządzenia, stosuje się trzyletni termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej (zgodnie z wcześniej obowiązującym Rozporządzeniem).

Data przeprowadzenia oceny zgodności danego egzemplarza wagi jest wymieniona w rubryce „DATA” dokumentu Deklaracji Zgodności CE, który jest dołączony do urządzenia.

Dokument ten należy zachować.

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności po dniu 26.04.2019, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po dwóch latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności. 


W porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją termin ten uległ skróceniu z trzech do dwóch lat
.

Data przeprowadzenia oceny zgodności danego egzemplarza wagi jest wymieniona w rubryce „DATA” dokumentu Deklaracji Zgodności CE, który jest dołączony do urządzenia.

Dokument ten należy zachować.

 

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych do kolejnej Legalizacji Ponownej.

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych do kolejnej Legalizacji Ponownej nie uległ zmianie.  Pierwsza Legalizacja Ponowna oraz kolejne Legalizacje Ponowne mają ważność 25 miesięcy, liczoną od daty dokonania legalizacji.

Oznaczenia terminu ważności legalizacji ponownej:

Dla legalizacji ponownej przeprowadzanej do dnia 31.12.2017, znaki naklejone na wadze określają moment przeprowadzenia tej legalizacji, a jej termin ważności upływa po 25 miesiącach od daty legalizacji określonej przez znaki naklejone na wadze.

Przykład:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upływał w dniu 30.04.2013.

Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej od dnia 01.01.2018, jej termin ważności określają znaki naklejone na wadze.

Przykład:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upływa w dniu 30.04.2021.