WARUNKI GWARANCJI

1. Na zakupiony sprzęt udziela się gwarancji:

  • 12 miesięcy – skanery kodów kreskowych, kolektory danych oraz pozostałe urządzenia;
  • 6 miesięcy - głowice zamontowane fabrycznie w drukarkach etykiet
  • 3 miesiące - zasilacze i akumulatory zamontowane fabrycznie

lub zgodnie z kartą gwarancyjną producenta jeżeli taka została dostarczona wraz z zakupionym sprzętem.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży urządzenia Klientowi, wpisanej w rubryce data sprzedaży w karcie gwarancyjnej lub dokumencie sprzedaży.

3. Odpowiedzialność gwaranta jest ograniczona do naprawy urządzenia lub wymiany na nowy egzemplarz w zależności od decyzji będącej w wyłącznej kompetencji gwaranta.

4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat Klienta lub osób trzecich będących konsekwencją uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia objętego gwarancją.

5. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy gwarancyjnej.

6. Klient dostarcza i odbiera sprzęt na koszt własny.

7. Ujawnione usterki będą usuwane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała sprowadzenia podzespołów lub skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta.

8. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

a. naruszenia, zatarcia lub zerwania plomb, nalepek gwarancyjnych lub numerów seryjnych;

b. zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej.

9. Gwarancji nie podlegają:

a. uszkodzenia mechaniczne;

b. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,

przechowywania i transportu sprzętu;

c. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej;

d. uszkodzenia powstałe na skutek zabrudzenia sprzętu i braku czynności konserwacyjnych;

e. uszkodzenia powstałe w związku z użyciem do czyszczenia urządzenia środków aktywnych

chemicznie;

f. uszkodzenia spowodowane zasilaniem urządzenia z zasilacza o nieodpowiednich parametrach

elektrycznych lub nieodpowiednim złączu;

g. materiały eksploatacyjne, kable połączeniowe;

h. uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.)

i. uszkodzenia powstałe w wyniku zalania cieczą.

11. Urządzenie z jakimkolwiek uszkodzeniem mechanicznym nie podlega roszczeniu gwarancyjnemu związanemu z uszkodzeniem elektrycznym.

12. Gwarancja nie obejmuje wszelkich prób naprawy sprzętu przez osoby lub firmy nieposiadające autoryzacji gwaranta.

13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia w tym uszczerbek na zdrowiu, jeśli wynikają one z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

15. Czynności związane z wymianą i zakupem materiałów eksploatacyjnych wykonuje użytkownik na koszt własny i nie podlegają one gwarancji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

1. Drukarki termiczne, termotransferowe, czytniki kodów kreskowych, kolektory danych muszą być zasilane z urządzeń dostarczonych przez dostawcę..

2. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie +5° do 40°C i wilgotności względnej 5% do 80% bez kondensacji. Dopuszcza się eksploatację w innych warunkach, o ile przewidują to parametry techniczne urządzenia.

3. Urządzenie powinno być osłonięte przed nadmiernym nasłonecznieniem, nie powinno podlegać wibracjom i znajdować się w pobliżu pól elektromagnetycznych.

4. Należy unikać eksploatacji urządzeń w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu.