Wagi sklepowe przeznaczone do ważenia towarów na sprzedaż muszą posiadać ważną legalizację. Informacja o legalizacji znajduje się na tabliczce znamionowej przeważnie przyczepionej do bocznej ścianki wagi. Legalizacja dzieli się na pierwotną i ponowną. Pierwotna nadana jest przez producenta i świadczy o spełnianiu przez wagę parametrów określonych w ustawie (art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441 z późn. zm.)).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” (Dz.U. 2019 poz. 759) dla wag nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2019 (z oznaczeniem: M 19) oraz wag nieautomatycznych, które będą poddawane ocenie zgodności w latach kolejnych termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po dwóch latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności. W porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją termin ten, uległ skróceniu z trzech do dwóch lat, zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem.

Przykład: dla wag nie nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2019, posiadających oznaczenie: M 19, termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej upłynie 30 listopada 2021 roku - wagę należy zgłosić do legalizacji ponownej przed upływem tej daty.

 

Jakie dokumenty świadczą o legalizacji?

Do wagi nie są dołączane żadne dodatkowe dokumenty. Legalizację poświadcza tabliczka znamionowa znajdująca się na wadze (może być w formie tabliczki bądź naklejki).

Przykładowe tabliczki znamionowe:

Wagi - tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa- opis

 

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych do kolejnej Legalizacji Ponownej.

Dla wag nieautomatycznych, które były już wcześniej poddawane Legalizacji Ponownej, termin zgłaszania do kolejnej Legalizacji Ponownej nie uległ zmianie. Pierwsza Legalizacja Ponowna oraz kolejne Legalizacje Ponowne mają ważność określoną, jako 25 miesięcy, licząc od daty dokonania takiej legalizacji.

 

Oznaczenia terminu ważności legalizacji ponownej:

Dla legalizacji ponownej przeprowadzanej do dnia 31.12.2017, znaki naklejone na wadze określają moment przeprowadzenia tej legalizacji, a jej termin ważności upływa po 25 miesiącach od daty legalizacji określonej przez znaki naklejone na wadze.

Przykład:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upływał w dniu 30.04.2013.

Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej od dnia 01.01.2018, jej termin ważności określają znaki naklejone na wadze.

Przykład:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upływa w dniu 30.04.2021.

Czy wszystkie wagi muszą mieć legalizację?

Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy:

 • w obrocie handlowym;
 • będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat;
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;
 • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;
 • przy paczkowaniu towarów.


Obowiązkowi legalizacji nie podlegają wagi używane we wszystkich innych dziedzinach nie podane powyżej, m.in. do stosowania:

 • w sporcie i wynikach sportowych;
 • do użytku domowego;
 • pomiarach geologicznych;
 • wewnętrznej kontroli towarów,
 • w ramach systemów zapewnienia jakości.