Informujemy, że z dniem 2019.04.27 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” opublikowane w Dz.U. 2019 poz. 759.

Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów” z dnia 13 kwietnia 2017 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych” (Dz.U. 2017 poz. 969). 

Terminy zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem oraz interpretacją tego Rozporządzenia przedstawioną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, terminy zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej, po dokonaniu oceny zgodności, określone są w sposób następujący:

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności w roku 2018 lub wcześniej, zgodnie z § 44. Rozporządzenia:

Dla wag nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2019 (z oznaczeniem: M 19 ) oraz wag nieautomatycznych, które będą poddawane ocenie zgodności w latach kolejnych:

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności do końca roku 2018 włącznie, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po trzech latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności.

Dla wag nieautomatycznych, które zostały poddane Ocenie Zgodności do końca 2018 roku, stosuje się trzyletni termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej (zgodnie z wcześniej obowiązującym Rozporządzeniem).

Przykład:

Dla wag nie nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2018, posiadających oznaczenie: M 18, termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej upłynie 30 listopada 2021 roku (wagę należy zgłosić do legalizacji ponownej przed upływem tej daty).

Jednocześnie przypominamy, że dodatkowym dokumentem potwierdzającym fakt przeprowadzenia Oceny Zgodności jest dokument Deklaracji Zgodności CE, który jest dołączony do urządzenia.

Dokument ten należy zachować na wypadek zatarcia lub zniszczenia oznaczeń urzędowych określających ważność legalizacji, umieszczonych na urządzeniu.

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności od początku roku 2019, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po dwóch latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności.

W porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją termin ten, uległ skróceniu z trzech do dwóch lat, zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem.

Przykład:

Dla wag nie nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2019, posiadających oznaczenie: M 19, termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej upłynie 30 listopada 2021 roku (wagę należy zgłosić do legalizacji ponownej przed upływem tej daty).

Jednocześnie przypominamy, że dodatkowym dokumentem potwierdzającym fakt przeprowadzenia Oceny Zgodności jest dokument Deklaracji Zgodności CE, który jest dołączony do urządzenia.

Dokument ten należy zachować na wypadek zatarcia lub zniszczenia oznaczeń urzędowych określających ważność legalizacji, umieszczonych na urządzeniu.

 

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych do kolejnej Legalizacji Ponownej.

Dla wag nieautomatycznych, które były już wcześniej poddawane Legalizacji Ponownej, termin zgłaszania do kolejnej Legalizacji Ponownej nie uległ zmianie. Pierwsza Legalizacja Ponowna oraz kolejne Legalizacje Ponowne mają ważność określoną, jako 25 miesięcy, licząc od daty dokonania takiej legalizacji.

Oznaczenia terminu ważności legalizacji ponownej:

Oznaczenie składa się z następujących elementów:

a. Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej do dnia 31.12.2017, znaki naklejone na wadze określają moment przeprowadzenia tej legalizacji, a jej termin ważności upływa po 25 miesiącach, licząc od pierwszego dnia miesiąca daty legalizacji określonej przez znaki naklejone na wadze.

Przykład 1:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej poddanej legalizacji ponownej w kwietniu 2017, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upłynął w dniu 30.04.2019.

 

b. Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej od dnia 01.01.2018, termin jej ważności określają w sposób bezpośredni znaki naklejone na wadze.

Przykład 2:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej poddanej legalizacji ponownej w kwietniu 2019, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upłynie w dniu 30.04.2021.